Výsledky přijímacího řízení

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou do vlastních rukou do 30. dubna 2023.

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Odborné škole výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný také tehdy, pokud byl v desetidenní lhůtě předán provozovateli poštovních služeb k doručení.

Neodevzdá-li přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče zápisový lístek v uvedeném termínu, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.