Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

Přihláška ke studiu

Přihlášku je možné podat do 1. 3. 2020. Přihláška ke studiu se podává na tiskopise stanoveném MŠMT. Je možné ji vyzvednout na základní škole, stáhnout on-line nebo koupit.

Přihlášku ke studiu podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je souhlas nezletilého uchazeče s jejím podáním. Zletilý uchazeč podává přihlášku sám.

Součástí přihlášky je doklad o zdravotní způsobilosti uchazeče a klasifikaci z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, potvrzená školou nebo úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků školy. Pokud uchazeč splní povinnou školní docházku až po přijetí na střední školu, doloží doklad o ukončení nejpozději v den nástupu na střední školu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se nekoná. Žáci jsou ke studiu přijímáni pouze na základě kritérií stanovených ředitelkou školy. Žák nemůže být přijat ke vzdělávání, pokud má onemocnění nebo zdravotní potíže uvedené v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., a které jsou uvedeny u jednotlivých oborů vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 22. 4. 2020 na webových stránkách školy (www.osvsplzen.cz) a na úřední desce školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí do 30. 4. 2020.

Pokyny pro přijaté uchazeče

Pokud se přijatý uchazeč chce stát žákem školy, musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí odevzdat ředitelce školy zápisový lístek nebo jej v této lhůtě předat provozovateli poštovních služeb. Za nezletilého žáka odevzdává zápisový lístek jeho zákonný zástupce. Zápisový lístek uchazeč obdrží na základní škole, kterou navštěvuje. Pokud uchazeč již není žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje.

Pokyny pro nepřijaté uchazeče

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Upozornění

Obor vzdělávání nemusí být otevřen z důvodu malého počtu přihlášek nebo odevzdaných zápisových lístků. O této skutečnosti bude ředitelka školy informovat uchazeče nebo jeho zákonného zástupce neprodleně.

Uchazeči budou přijímání dle splnění kritérií přijímacího řízení a do naplnění kapacity oboru a školy.

V případě nepřijetí je možné podat přihlášku v dalším kole přijímacího řízení, které bude vyhlášeno pokud nedojde k naplnění kapacity oboru a školy.

V případě dalších otázek nás můžete kontaktovat na emailu info@osvsplzen.cz.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kritérium  č. 1- Chování za poslední tři pololetí (dle doložených dokladů)

1. Velmi uspokojivé 20 bodů / za jedno pololetí

2. Uspokojivé 10 bodů/ za jedno pololetí

3.Neuspokojivé 5 bodů / za jedno pololetí

Maximální počet bodů: 60 bodů

Minimální počet bodů: 15 bodů

Kritérium č. 2 – Odkud se uchazeč hlásí

1. Uchazeč, přicházející ze ZŠ 25 bodů

2. Uchazeč, který již byl na SŠ 15 bodů

3. Uchazeč, který nemá status studenta 5 bodů

Maximální počet bodů: 25 bodů

Minimální počet bodů: 5 bodů

Kritérium č. 3 – Doložení dokladu o skutečnosti, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 školského zákona

1. Doloženo spolu s přihláškou ke studiu 15 bodů

2. Nedoloženo 0 bodů

Maximální počet bodů: 15 bodů

Minimální počet bodů: 0 bodů

Maximální počet bodů, který lze získat ve třech kritériích příjímacího řízení je 100 bodů.

Žáci budou přijímáni v pořadí od nejvyššího dosaženého počtu bodů.

Při rovnosti bodů budou o přijetí uchazeče rozhodovat kritéria v tomto pořadí:

1. Vyšší počet bodů získaných za kritérium č. 2

2. Vyšší počet bodů získaných za kritérium č. 1

3. Vyšší počet bodů získaných za kritérium č. 3

4. Lepší průměrný prospěch žáka z doložených výsledků vzdělávání

V Plzni, dne 9. 1. 2020                                                         

Mgr. Lucie Vodičková                      

ředitelka školy