Informace o přijímacím řízení

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu se podává na tiskopise stanoveném MŠMT. Je možné ji vyzvednout na základní škole, stáhnout on-line nebo koupit. Přihlášku je možné podat do 1. 3. 2019.
Přihlášku ke studiu podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je souhlas nezletilého uchazeče s jejím podáním. Zletilý uchazeč podává přihlášku sám.
Součástí přihlášky je doklad o zdravotní způsobilosti uchazeče a klasifikaci z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, potvrzená školou nebo úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků školy. Pokud uchazeč splní povinnou školní docházku až po přijetí na střední školu, doloží doklad o ukončení nejpozději v den nástupu na střední školu.
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Na každé přihlášce pak musí označit údaj o škole a oboru vzdělávání, kam podává druhou přihlášku. V případě, že žák podává obě přihlášky na jednu školu, do různých oborů vzdělávání, vyznačí na přihlášce pořadí oborů.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se nekoná. Žáci jsou ke studiu přijímáni pouze na základě kritérií stanovených ředitelkou školy. Žák nemůže být přijat ke vzdělávání, pokud má onemocnění nebo zdravotní potíže uvedené v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., a které jsou uvedeny u jednotlivých oborů vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 22. 4. 2019 na webových stránkách školy (www.osvsplzen.cz) a na úřední desce školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí do 30. 4. 2019.

Pokyny pro přijaté uchazeče

Pokud se přijatý uchazeč chce stát žákem školy, musí do 10 pracovních dnů odevzdat řediteli školy zápisový lístek nebo jej v této lhůtě předat provozovateli poštovních služeb. Za nezletilého žáka odevzdává zápisový lístek jeho zákonný zástupce. Zápisový lístek uchazeč obdrží na základní škole, kterou navštěvuje. Pokud uchazeč již není žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje.

Pokyny pro nepřijaté uchazeče

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne jeho doručení.

Upozornění

Obor vzdělávání nemusí být otevřen z důvodu malého počtu přihlášek nebo odevzdaných zápisových lístků. O této skutečnosti bude ředitelka školy informovat uchazeče nebo jeho zákonného zástupce neprodleně.
V případě nepřijetí je možné podat přihlášku v dalším kole přijímacího řízení.
V případě dalších otázek nás můžete kontaktovat na emailu info@osvsplzen.cz .

Maximální počty přijímaných žáků  do 1. ročníků pro školní rok 2019/2020 oborů středního vzdělávání s výučním listem

Kód  Obor Počet
26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce – Montážní práce v elektrotechnice 24
75-41-E/01 Pečovatelské služby – Zdravotně sociální služby 24
29-51-E/01 Potravinářská výroba – Cukrářské práce 34
29-51-E/02 Potravinářská výroba – Pekařské práce 24
66-51-E/01 Prodavačské práce – Prodavačské služby a činnosti 24
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby -Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel 34
23-51-E/01 Strojírenské práce – Strojírenská výroba 24
41-52-E/01 Zahradnické práce – Práce v zahradnictví 24