Obecné informace

INFORMACE K 2. KOLU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu do druhého kola přijímacího řízení je možné podat do 20. 7. 2020. Přihláška ke studiu se podává na tiskopise stanoveném MŠMT. Je možné ji vyzvednout na základní škole, stáhnout on-line nebo koupit.

Přihlášku ke studiu podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je souhlas nezletilého uchazeče s jejím podáním. Zletilý uchazeč podává přihlášku sám.

Součástí přihlášky je doklad o zdravotní způsobilosti uchazeče a klasifikaci z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, potvrzená školou nebo úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků školy.

Pro druhé kolo přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se v druhém kole přijímacího řízení nekoná. Žáci jsou ke studiu přijímáni pouze na základě kritérií stanovených ředitelkou školy.

Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí

Seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí může uchazeč nebo zákonný zástupce 31. 7. 2020 od 8.00 do 12.00.

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kritérium  č. 1 – Chování za poslední tři pololetí (dle doložených dokladů)

 1. Velmi uspokojivé 20 bodů / za jedno pololetí
 2. Uspokojivé 10 bodů/ za jedno pololetí
 3. Neuspokojivé 5 bodů / za jedno pololetí
Maximální počet bodů: 60 bodů              
Minimální počet bodů: 15 bodů

Kritérium č. 2 – Odkud se uchazeč hlásí

 1. Uchazeč, přicházející ze ZŠ 25 bodů
 2. Uchazeč, který již byl na SŠ 15 bodů
 3. Uchazeč, který nemá status studenta 5 bodů
Maximální počet bodů: 25 bodů
Minimální počet bodů: 5 bodů

Kritérium č. 3 – Doklad o skutečnosti, že se jedná o žáka s SVP dle §16 školského zákona

 1. Doloženo spolu s přihláškou ke studiu 15 bodů
 2. Nedoloženo 0 bodů
Maximální počet bodů: 15 bodů
Minimální počet bodů: 0 bodů

Maximální počet bodů, který lze získat ve třech kritériích přijímacího řízení je 100 bodů.

Žáci budou přijímáni v pořadí od nejvyššího dosaženého počtu bodů.

Při rovnosti bodů budou o přijetí uchazeče rozhodovat kritéria v tomto pořadí:

 1. Vyšší počet bodů získaných za kritérium č. 2
 2. Vyšší počet bodů získaných za kritérium č. 1
 3. Vyšší počet bodů získaných za kritérium č. 3
 4. Lepší průměrný prospěch žáka z doložených výsledků vzdělávání

Počty přijímaných uchazečů pro 2. kolo přijímacího řízení

Elektrotechnické a strojně montážní práce 26-51-E/01 2
Pečovatelské služby 75-41-E/01 3
Potravinářská výroba 29-51-E/01 5
Prodavačské práce 66-51-E/01 4
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 3
Strojírenské práce 23-51-E/01 1
Zahradnické práce41-52-E/01 2

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 3. 8. 2020 na webových stránkách školy (www.inter.osvsplzen.cz) a na úřední desce školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno do 5 pracovních dnů.

Mgr. Lucie Vodičková

ředitelka školy