Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 oborů středního vzdělávání s výučním listem

Kritérium  č. 1- Chování za poslední tři pololetí (dle doložených dokladů)

a. Velmi dobré – 20 bodů / za jedno pololetí
b. Uspokojivé – 10 bodů / za jedno pololetí
c. Neuspokojivé – 5 bodů / za jedno pololetí
Minimální počet bodů: 15 bodů
Maximální počet bodů: 60 bodů

Kritérium č. 2 – Odkud se uchazeč hlásí

a. Uchazeč přicházející ze ZŠ – 25 bodů
b. Uchazeč, který již byl na SŠ – 15 bodů
c. Uchazeč, který nemá status studenta – 5 bodů
Minimální počet bodů: 5 bodů
Maximální počet bodů: 25 bodů

Kritérium č. 3 – Doložení dokladu o skutečnosti, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 školského zákona

a. Doloženo spolu s přihláškou ke studiu – 15 bodů
b. Nedoloženo – 0 bodů
Minimální počet bodů: 0 bodů
Maximální počet bodů: 15 bodů

Maximální počet bodů, který lze získat ve třech kritériích příjímacího řízení je 100 bodů.

Žáci budou přijímáni v pořadí od nejvyššího dosaženého počtu bodů. V případě podání přihlášky na dva obory, bude uchazeč přijat dle pořadí. U oboru na druhém místě bude posuzováno přijetí podle zůstatku volných míst v požadovaném oboru.

Při rovnosti bodů budou o přijetí uchazeče rozhodovat kritéria v tomto pořadí:

a. Vyšší počet bodů získaných za kritérium  č. 2
b. Vyšší počet bodů získaných za kritérium  č. 1
c. Vyšší počet bodů získaných za kritérium č. 3
d. Lepší průměrný prospěch žáka z doložených výsledků vzdělávání
V Plzni, dne 1. 7. 2019                                                                   
Mgr. Lucie Vodičková    
ředitelka školy