Charakteristika školy

Lokalita

Budova školy se nachází v areálu SOU elektrotechnického v Plzni – Skvrňanech, Vejprnická 56, v pavilonu č. 3. V blízkosti školy je zastávka tramvaje č. 2 a autobusu ČSAD 55. V areálu SOUE je Domov mládeže a školní jídelna, které mohou využívat i naši žáci.

Obory

Obory kategorie ,,E“ jsou (Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) určeny hlavně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání. Absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. V oborech naleznou uplatnění absolventi nižších ročníků škol základních, absolventi základních škol praktických, žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Složením závěrečné zkoušky žáci získávají střední vzdělávání s výučním listem.

Výuka

Výuka probíhá ve třídách s maximálním počtem 24 žáků, odborný výcvik ve skupinách maximálně po 8 žácích. Ve všech činnostech je brán zřetel na úroveň dovedností jednotlivých žáků, zdravotní postižení či znevýhodnění. Ve výuce i hodnocení je kladen důraz na individuální přístup k nim. Těžiště přípravy pro jejich povolání je v odbornosti. Ve škole neprobíhá povinná výuka cizího jazyka.

Zájmové činnosti

Pro žáky je v každém školním roce připravována řada zájmových činností. Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Vybavení školy

Škola je nově vybavena počítačovou učebnou. Některé učebny jsou také vybaveny interaktivními tabulemi.