Informace o přijímacím řízení

INFORMACE K 2. KOLU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Přihláška ke studiu

Přihlášku je možné podat do 3. 6. 2019. Přihláška ke studiu se podává na tiskopise stanoveném MŠMT. Je možné ji vyzvednout na základní škole, stáhnout on-line nebo koupit.
Přihlášku ke studiu podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je souhlas nezletilého uchazeče s jejím podáním. Zletilý uchazeč podává přihlášku sám.
Součástí přihlášky je doklad o zdravotní způsobilosti uchazeče a klasifikaci z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, potvrzená školou nebo úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků školy. Pokud uchazeč splní povinnou školní docházku až po přijetí na střední školu, doloží doklad o ukončení nejpozději v den nástupu na střední školu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se nekoná. Žáci jsou ke studiu přijímáni pouze na základě kritérií stanovených ředitelkou školy. Žák nemůže být přijat ke vzdělávání, pokud má onemocnění nebo zdravotní potíže uvedené v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., a které jsou uvedeny u jednotlivých oborů vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 10. 6. 2019 na webových stránkách školy (www.osvsplzen.cz) a na úřední desce školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí do 18. 6. 2019.

Pokyny pro přijaté uchazeče

Pokud se přijatý uchazeč chce stát žákem školy, musí do 10 pracovních dnů odevzdat ředitelce školy zápisový lístek nebo jej v této lhůtě předat provozovateli poštovních služeb. Za nezletilého žáka odevzdává zápisový lístek jeho zákonný zástupce. Zápisový lístek uchazeč obdrží na základní škole, kterou navštěvuje. Pokud uchazeč již není žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje.

Pokyny pro nepřijaté uchazeče

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne jeho doručení.

Upozornění

Obor vzdělávání nemusí být otevřen z důvodu malého počtu přihlášek nebo odevzdaných zápisových lístků. O této skutečnosti bude ředitelka školy informovat uchazeče nebo jeho zákonného zástupce neprodleně.
V případě nepřijetí je možné podat přihlášku v dalším kole přijímacího řízení.
V případě další otázek nás můžete kontaktovat na emailu info@osvsplzen.cz.

Počty přijímaných žáků v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Obor vzdělávání Počet žáků
26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce – Montážní práce v elektrotechnice 15
75-41-E/01 Pečovatelské služby – Zdravotně sociální služby 17
29-51-E/01 Potravinářská výroba – Cukrářské práce 4
66-51-E/01 Prodavačské práce – Prodavačské služby a činnosti 12
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel 16
23-51-E/01 Strojírenské práce – Strojírenská výroba 8
41-52-E/01 Zahradnické práce – Práce v zahradnictví 10