Archiv autora: Bohumila Medková

Srdce na talíři

Dne 21. března 2018 proběhl na SOŠ a SOU Městec Králové 5. ročník gastronomické soutěže s názvem Srdce na talíři. Tato soutěž je určena žákům učebních oborů skupiny E – Stravovací a ubytovací služby a Potravinářská výroba. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 19 škol z celé České republiky. Z každé školy se soutěže zúčastnila dvě dvoučlenná družstva pro každý obor. Úkolem soutěžící dvojice žáků učebního oboru cukrářské práce bylo připravit cukrářský výrobek, včetně degustačních porcí, ozdobený modelovací hmotou, krémem, čokoládou apod. Tématem letošního ročníku soutěže bylo téma „100 let české státnosti“. Úkolem soutěžících žáků učebního oboru kuchařské práce bylo zhotovit 2 různé druhy chlebíčků dle vlastní kalkulace, technologického postupu a připravit hotový výrobek před odbornou komisi. Žákyně naší školy Tereza a Marie z třetího ročníku oboru kuchařské práce se umístily ve stříbrném pásmu. Stejně tak se umístily Kateřina a Michaela z prvního ročníku oboru cukrářské práce. Patří jim velká gratulace. Velký dík patří také učitelům Bc. Patriku Sirovému a paní Janě Nagy za odborné vedení žáků a přípravu na soutěž.

Podtémata u třetí etapy zpracování vzdělávacích materiálů s EVVO tématikou

V rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky jsou v rámci třetí etapy zpracovávána tato podtémata. U tématu Biotické složky životního prostředí se jedná o podtéma Biom, biosféra; u tématu Energie se jedná o podtéma Neobnovitelné zdroje energie a dopad na životní prostředí; u tématu Fauna se jedná o podtéma Volně žijící zvířata světa (druhy a jejich případné využití pro člověka); u tématu Les jako ekosystém se jedná o podtéma Chráněná území ve světě a v ČR; u tématu Abiotická složka ŽP – voda se jedná o podtéma Lodní doprava a znečištění vod, dopady na ŽP; u tématu Abiotická složka ŽP – ovzduší a sluneční záření se jedná o podtéma Sluneční záření a jeho vliv na rostliny a živočichy, teplota a její vliv na rostliny a živočichy; u tématu Ochrana přírody a kulturních památek se jedná o podtéma Praha, Plzeň a jejich kulturní památky; u tématu Kultura a lidské sídlo se jedná o podtéma Vliv přírody od vzniku civilizace až do současnosti; u tématu Průmysl a doprava se jedná o podtéma Druhy průmyslu a druhy dopravy; u tématu Zdravý životní styl se jedná o podtéma Rozdíl podmínky prostředí a jejich vliv na zdraví člověka; u tématu Odpadové hospodářství se jedná o podtéma Způsoby hospodaření s odpady, skládky odpadů; u tématu Abiotické složky ŽP – půda se jedná o podtéma Znečištění půdy, ochrana půdy; u tématu Legislativa a udržitelný rozvoj se jedná o podtéma SEF a CEF v regionu a jejich využívání; u tématu Flora se jedná o podtéma Flora a člověk; u tématu Přírodní zdroje se jedná o podtéma Obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Vytvořené materiály jsou průběžně testovány ve výuce.

Aktivity s tématikou EVVO

V rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky absolvovali žáci naší školy exkurze do Národní přírodní rezervace Soos, do Koněpruských jeskyní a dále se zúčastnili odborných přednášek v Zoologické a botanické zahradě města Plzně.

Konference k projektu EVVO

Dne 17. dubna 2013 proběhla v budově Odborné školy výroby a služeb konference, kde jsme informovali účastníky o průběhu projektu a jeho realizaci pod názvem „Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky“. Projekt byl představen Bc. Miroslavem Křížem. Přítomné seznámil s projektem a vysvětlil, jak bude využit do budoucna pro žáky naší školy. Při odchodu všichni přítomní obdrželi reklamní předměty projektu.

Podtémata u druhé etapy zpracování vzdělávacích materiálů s EVVO tématikou

V únoru 2013 byla zahájena 2 etapa zpracovávání výukových materiálů v rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky. Konkrétně se jedná o tato podtémata: Ekosystémy; Obnovitelné zdroje energie a dopad na životní prostředí; Volně žijící zvířata v ČR (druhy a jejich případné využití pro člověka); Deštné pralesy a jejich vliv na ŽP; Vodní zdroje, koloběh vody, vodní díla a jejich využití; Ozónová díra, znečišťování ovzduší, globální dopady; Praha, Plzeň a jejich přírodní památky; Lidská práce a její vliv na kulturní prostředí; Zpracování materiálů a vliv na člověka; Vliv prostředí na zdraví člověka, minulost a současnost; Doba rozpadu různých materiálů v přírodě; Půda a zemědělství; Legislativní nástroje UR a přístup k informacím; Rostliny ve světě a ohrožené druhy; Alternativní přírodní zdroje, místní podmínky.