Archiv autora: Vít Kraus

Příprava rautu na setkání starostů obcí severního Plzeňska s členy Rady Plzeňského kraje v Manětíně

Dne 4. 4. 2019 se v malebném městečku Manětín konalo setkání starostů obcí severního Plzeňska s členy Rady Plzeňského kraje. Naše škola měla tu čest zajistit k této významné události raut. Oproti několika předchozím byl tento raut větší co do objemu nabízených pokrmů a počtu strávníků, tak i menu bylo druhově rozmanitější. Kromě  jídla měli hosté k dispozici i nápojový pult s alko i nealko nápoji a kávou.
Na studeném rautovém stole byly připraveny tradiční řízečky, bramborový salát, masové rolády, ale i tatarský biftek. Kdo ze strávníků neholduje těmto pokrmům, mohl si vybrat z několika druhů sýra, lososa, těstovinového salátu nebo jen zakousnout kanapky. V nabídce samozřejmě nechyběla zelenina ani široká škála ovoce.
Pro milovníky sladkého byly připraveny koláče a několik druhů zákusků. Kdo měl opravdový hlad, navštívil teplý pult a mohl si vybrat z masové směsi, guláše nebo uzené pečené kýty. Dle reakcí přítomných starostů, hostů  i pořádající agentury splnila naše škola požadavky této akce. Nutné je poděkovat kolektivu učitelů odborného výcviku, kteří se se svými žáky  na celé přípravě podíleli.  Budeme se těšit při přípravě stejné akce zase za rok.


Soutěž Tři oříšky pro Popelku

Ve středu 27. 3. 2019 pořádala Odborná škola výroby a služeb, Vejprnická 56, Plzeň, již tradičně soutěž určenou pro žáky odborných škol a učilišť. Po loňské úspěšné premiéře, kdy proběhly souběžně soutěže kuchařská a zahradnická, zvolili pořadatelé stejný harmonogram. Jelikož  na odborných školách
a učilištích mezi žáky vzrůstá zájem o obor cukrářský,  byla soutěž letos poprvé rozšířena ještě o tuto kategorii. V sále SOUE na Vejprnické tedy současně proběhla Jarní kuchařská soutěž, Cukrářská soutěž a Netradiční karafiát. Ve všech kategoriích soutěžili vždy dva žáci v jednom družstvu. Pořadatelé zvolili pro letošní ročník téma Tři oříšky pro popelku, a proto se  úkoly všech soutěžních kategorií tematicky vázaly k této krásné pohádce. Celou soutěž zahájilo krátké vystoupení žáků, které navodilo atmosféru již zmíněné pohádky. Poté oficiálně soutěž zahájila ředitelka školy Mgr. Lucie Vodičková a přizvaní hosté z Krajského úřadu Plzeňského kraje, jmenovitě  Mgr. Ivana Bartošová, JUDr. Jaroslava Havlíčková a Mgr. Jaroslav Šobr.
Následovně soutěžící z dvanácti družstev kuchařů,  čtyřech družstev cukrářů a sedmi družstev zahradníků, začali pracovat na  prvním soutěžním úkolu.  Konkrétně  u kuchařů  se jednalo o přípravu zdravé svačiny včetně nápoje, zahradníci vyráběli aranžmá s názvem Fantazie a cukráři zhotovovali dort, jehož podoba se vztahovala k hlavnímu mottu soutěže. Od začátku soutěžící každého oboru sledovala  tříčlenná porota, která byla složená z odborníků pohybujících se v daném oboru.  U zahradníků bylo hodnoceno technické provedení, estetika výrobku a celkový dojem. U oborů potravinářských bylo kritérií daleko více, od dodržování hygienických postupů, přes techniku zpracování, použitý inventář až po výslednou chuť a prezentaci výrobku.  Na první soutěžní úkol měli soutěžící 90 min., poté následovala třicetiminutová přestávka. Po celou dobu soutěže byl k dispozici bufet, kde si všichni návštěvníci mohli zakoupit drobné občerstvení. Kuchaři a cukráři pořádající školy připravili několik druhů zákusků, chlebíčky, bagety a podávali studené i teplé nápoje. Na druhý soutěžní úkol byla vymezena časová dotace 60 min. Během tohoto času měli kuchaři  za úkol vytvořit rautovou mísu pro 4 osoby, cukráři připravovali restaurační moučník a zahradníci přizdobovali Popelčin střevíc. K tomu měli za úkol  ještě zhotovit drobnou vázanou květinu, kdy materiál dodala pořádající škola. Na tento úkol se žáci nemohli připravit, poněvadž zadání se  dozvěděli těsně před jeho započetím. Tady se projevila okamžitá kreativita a nápaditost soutěžících. Všechny hotové výrobky byly prezentovány na stolech v přísálí. Zde je pečlivě kontrolovali porotci a prohlédnout si je mohl každý návštěvník soutěže. Soutěž byla totiž veřejná a návštěvnost tvořili především žáci areálu, ale i mnoho dalších hostů. Tato soutěž není jen posuzování dovedností jednotlivých družstev, ale je odrazem kreativity a celkového portfolia práce žáků odborných škol a učilišť, o čemž svědčí výrobky samotné. Nesmíme zapomenout ani na kulturní a společenský význam této akce, kdy dochází k přátelským setkáním, výměně informací, zkušeností a k diskuzím pedagogických pracovníků zúčastněných škol.
Na konci soutěže při prezentaci výrobků se každý rok objevují stále nové a nové nápady, nová estetická pojetí úkolů, techniky zpracování i používaný materiál, suroviny. To vše svědčí nejen o kreativitě žáků, ale i o práci pedagogů na úrovni jednotlivých oborů, kdy při odborném výcviku dynamicky přizpůsobují svoji činnost  novým trendům  a rostoucím nárokům společnosti ze strany zákazníka. Ale zpět k soutěži samotné. Po pečlivém zhodnocení všech úkolů a sečtení desítek hodnotících kritérií bylo na čase vyzdvihnout toho, jehož výrobek se jevil odborníkům z poroty jako nejzdařilejší (záměrně neformuluji větu tak, že konkrétní výrobek byl nejhezčí nebo nejlepší, poněvadž vzhledem  k široké variabilitě  výrobků hraje velkou roli individuální cítění každého posuzovatele). Od toho je zde proto odborná porota. Výsledkové listiny a čísla však hovořila jasně a proto si ceny za první tři místa rozdělila družstva takto: Kuchaři – v prvním soutěžním úkolu uspěla družstva ze Sokolova, Mostu a Plané, v druhém soutěžním úkolu z Chomutova, Mostu a opět Plané. U cukrářů nejvíce ohromili porotou v prvním úkolu žáci z Horšovského Týna a obou družstev Plzně. Druhý úkol nejlépe zvládla opět obě dvě plzeňská družstva a družstvo ze Sokolova. U zahradníků se první soutěžní úkol jevil porotcům jako nejzdařilejší u žáků Třešťě, Plzně a Chrosutovic, ocenění za druhý úkol si odvezla družstva Chroustovic, Plzně a Třeště. Pozn.: Výsledky družstev jsou uváděny vždy vzestupně. Všichni ocenění převzali z rukou Mgr. Jaroslava Šobra a Mgr. Lucie Vodičkové hodnotné ceny. Ti, co nezvítězili,  si odvezli pamětní list a sladkost jako cenu útěchy. Na úplný závěr zhodnotil Mgr. Šobr celou soutěž, vyzdvihl precizní práce žáků a společně s ředitelkou pořádající školy poděkovali soutěžícím a popřáli jim šťastnou cestu.
Nesmíme zapomenout zmínit i ty, kteří se na celé soutěži podíleli. Byli to pedagogové pořádající školy, kdy pod vedením Mgr. Kříže zajistili hladký průběh soutěže tzv. od A až po Z. Ať už se jedná o vymyšlení témat, jednotlivých soutěžních úkolů, zajištění technické dokumentace k soutěži, zajištění cen pro výherce, organizační strukturu, občerstvení,  materiální zabezpečení soutěže a spousty dalších. Velkým podílem přispěli i  partneři, bez jejichž podpory by soutěž nemohla probíhat. Jmenovitě je to Plzeňský kraj, který celou soutěž podpořil finančně, Středisko služeb školám, jehož prostřednictvím byly výše uvedené finance směřovány na materiální zajištění a ceny. Plzeňský kraj také daroval soutěžícím upomínkové předměty. K darům pro výherce přispělo i vydavatelství Nava a Hypermarket Globus. Celá soutěž pak probíhala v prostorách kulturního sálu a přilehlých prostor, které zapůjčilo pro pořádání Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň. Nezbývá než si přát, abychom se i nadále na takovýchto soutěžích a podobných akcích setkávali v tak hojném počtu a přátelské atmosféře. A aby odborné školství bylo nadále na dobré úrovni, expandovalo, svými řemeslnými výrobky vyhovovalo nárokům  současné společnosti a aby produkovalo absolventy, kteří svoji kvalitou uspokojí poptávku na trhu práce.

					

Zahradnická soutěž Netradiční karafiát a Jarní kuchařská soutěž

Dne 11. 4. 2018 ožil sál SOUE na Vejprnické soutěžním kláním žáků odborných škol a učilišť. Sešlo se zde 10 družstev kuchařů a 6 družstev zahradníků. V soutěžních úkolech tématicky opěvovali kuchaři řemeslo zahradnické a naopak zahradníci to kuchařské. Od počátku panovala v sále slavnostní atmosféra, celkový dojem ještě umocnily slušivé stejnokroje soutěžících kuchařů.
Na úvod soutěžící pozdravili zastupitelé a radní Plzeňského kraje, děkan Pedagogické fakulty Plzeň a ředitelka pořádající školy Mgr. Bc. Hana Krýslová. Zároveň jim popřáli mnoho úspěchů.
Letošní akce byla pojata trochu monstrózněji než v letech minulých. Zahradnická soutěž Netradiční karafiát totiž slavila svůj 10. ročník, kuchařská jarní soutěž dokonce ročník 14tý. Proto se organizátoři rozhodli obě dvě soutěže uspořádat současně.
Skutečnost, že se zde pravidelně setkávají žáci škol z celé republiky v tak hojném počtu svědčí o tom, že odborné školství je významným článkem vzdělávacího systému ČR a je o něj z řad uchazečů stále zájem.
Vrátíme-li se k soutěži samotné, dvoučlenná zahradnická družstva soutěžila v těchto úkolech:
 • Vázaná kytice pro mistra kuchaře, přízdoba vařečky
 • Kuchařská čepice v květinové úpravě
 • Prostření stolu pro manželský pár
Kuchaři pak svoje umění zhmotnili v úkolech:
 • Studené předkrmy
 • Příprava složitého salátu
 • Příprava stolu
Stejně jako v letech předchozích vznikaly pod rukama žáků výrobky na velmi profesionální úrovni. Vynikaly hlavně svoji kreativitou, estetičností a celkovým dojmem.
Proto musela porota do svého hodnocení zahrnout i hygienu práce, dodržení zadané techniky dle propozic, technické provedení výrobku a samozřejmě již zmiňovaný vzhled a dojem.
Mezi jednotlivými úkoly zpestřily soutěžní dopoledne žákyně Střední školy integrované svým vystoupením v podobě předvedení kostýmů, které si samy navrhly a zhotovily.
Pro všechny návštěvníky soutěže bylo k dispozici občerstvení v podobě chlebíčků, zákusků, kávy a nápojů. Po sečtení všech hodnocení bylo přece jen nutné zvolit nejzdařilejší výrobky.
Kuchařská porota ohodnotila nejlépe kulinářské umění žáků takto:
 1. místo: žáci Střední školy živnostenské a Základní školy z Plané
 2. místo: žáci Odborné školy výroby a služeb, Plzeň  –  Zlata Čápová, Hana Kortanová
 3. místo: žáci Základní školy a Odborné školy z Horšovského Týna
Dále na 4. místě se umístily Marie Zajíčková a Tereza Potužáková
Jako nejzdařilejší se porotě jevily zahradnické výtvory žáků:
 1. místo: Odborné školy výroby a služeb, Plzeň  –  Hana Sládková, Kristýna Čubrová
 2. místo: Odborného učiliště Chroustovice
 3. místo: Odborného učiliště Chroustovice
Dále na 4. místě se umístily Zlata Zemanová a Leona Pokorná
Tito ocenění žáci přebrali od hostů diplomy a věcné ceny. Ostatní soutěžící pak pamětní listy a upomínkové předměty. Na závěr ještě nutno dodat, že velké poděkování patří pedagogům, kteří soutěžící připravovali, ale i organizačnímu týmu soutěže.
Soutěž by nemohla proběhnout bez podpory:
 • SOUE Plzeň, které jakožto každoročně umožnilo soutěž pořádat v prostorách kinosálu a přísálí
 • Plzeňského kraje, který finančně celou soutěž podpořil včetně cen pro soutěžící
Dále k soutěži přispělo:
 • Středisko služeb školám, které se rovněž podílelo finančně včetně cen
 • Nakladatelství Nava, které dodalo věcné ceny

Kuchařská soutěž v Horšovském Týně 2017

Dne 26. 4. 2017 pořádala ZŠ a OŠ Horšovský Týn kuchařskou soutěž určenou žákům odborných škol
a učilišť. Také naše škola se zúčastnila, konkrétně žákyně Zajíčková a Potužáková z 2K.

Motto soutěže „Až budou Vánoce“ by možná někomu připadalo v tomto jarním období trochu ironické. Rozmary počasí však dodaly autentickou atmosféru v podobě hustého sněžení. Soutěžící dokazovali svoje umění ve třech úkolech, kterými byly: Studený předkrm s vánoční tématikou, Příprava vánočního moučníku a Prostření slavnostní tabule. Tříčlenná odborná porota poté hodnotila vzhled výrobků, nápaditost, prostření, ale i dodržování hygieny během soutěže. Po ukončení posledního úkolu bylo Městské kulturní zařízení doslova nabito vánoční atmosférou v podobě sedmi svátečně prostřených stolů. Celou atmosféru umocnily hořící svíčky a vůně „františka“. V konkurenci ostatních škol obsadilo naše družstvo 4. místo. Poděkování patří Mgr. Němcové, která s děvčaty soutěžní úkoly nacvičovala.

Soutěž ve vazbě a aranžování květin – „Ne“tradiční karafiát 2017

Přestože byla Plzeň zahalena do mrazivé sněhové pokrývky, sál SOUE na Vejprnické rozzářily květinové dekorace a aranže. První únorový den totiž pořádala Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, soutěž ve vazbě a aranžování květin – Netradiční karafiát. Tato soutěž je určena pro  žáky odborných škol a učilišť. Jelikož se v letošním roce jednalo již o 9. ročník, lze říci, že se Netradiční karafiát  stává pomalu ale jistě tradicí. V příjemné přátelské atmosféře předvedlo jedenáct soutěžících ze čtyřech škol své aranžérské umění. Konkrétně se jednalo o žáky ze SOŠ stavební  a zahradnická Praha,
OU a PrŠ Chroustovice, ZŠ a OŠ Horšovský Týn a pořádající OŠVS, Plzeň.  Soutěžící měli zpracovat 2 úkoly, a to konkrétně Aranžování květin do vázy a Panel – fantazie na dané téma.   Toto zadané téma se v letošním ročníku neslo v duchu „V zajetí geometrie a květů“, což byl také podtext celé soutěže. Soutěžící museli dodržovat určitá kritéria, co  se týče velikosti aranží, materiálu, apod. Hlavním cílem však bylo projevení osobní kreativity, estetického pojetí a technického zpracování úkolů. Tyto aspekty také hodnotila tříčlenná  porota složená z odborníků zahradnických či floristických oborů.

Není divu, že na konci soutěžního dne mohli všichni přítomní obdivovat osobitě zpracovaná aranžmá. To jen potvrdilo skutečnost, že už na úrovni odborného školství vznikají pod rukami žáků výrobky, které lze rovnocenně zařadit na floristický trh společně s profesionálními výrobky.

Každá soutěž má své vítěze, nebylo tomu jinak i na Netradičním karafiátu. V každém soutěžním úkolu byly vyhodnoceny 3 výrobky, které odbornou porotu zaujaly nejvíce. Jejich autoři si pak převzali diplomy společně s dárkovými koši. Důležitá je skutečnost, že celá akce byla finančně i materiálně podpořena Plzeňským krajem a dary a upomínkové předměty poskytlo SSŠ Plzeň.
Naši školu reprezentovala Štěpánka Vrbová, Hana Sládková a Aleš Matějček. Právě poslední zmiňovaný vybojoval první místo ve zhotovení panelu a jeho aranžmá do vázy ohodnotila porota jako třetí nejzdařilejší. Všem soutěžícím patří za vzornou reprezentaci školy pochvala, stejně tak jako jejich učitelkám pí Bc. Š. Dlouhé a pí Bc. J. Judlové, které je na soutěž připravily.

Netradiční karafiát 2015

Již 7. ročník soutěže Netradiční karafiát zavítal opět po roce do sálu SOUE na Vejprnické ul. 56. Soutěžící z Chroustovic, Prahy, Toužimi, Kladna a domácí Plzně měli za úkol zhotovit „Kytici pro manželku primátora“ a „Kravatu pro primátora“. Tato témata byla zvolena u příležitosti vyhlášení Plzně za Evropské hlavní  město kultury. Odborná porota tentokráte jednoznačně vyhodnotila 3 vítěze, kteří figurovali v obou úkolech. Byli jimi Jakub Vladyka z Prahy, Kristýna Horváthová z Prahy a Karolína Adámková z Chroustovic. Ti převzali ocenění z rukou JUDr. Zdeňky Liškové a Mgr. Jaroslava Šobra z KUPK.

Článek na www.plzensky-kraj.cz zde.

Novinové články:

Článek 1
Článek 2

Chodský kvítí 2014

Dne 5. 11. 2014 se konala v Horšovském Týně soutěž v aranžování a vazbě květin Chodský kvítí. Za naši školu se účastnily žákyně 2. ročníku oboru Zahradnické práce, a to konkrétně Simona Pacnerová, Markéta Egyudová a Lenka Sedláčková. Soutěžní témata se nesla v duchu Halloweenu. Naše děvčata obsadila i přes vynikající aranže celkově 4. místo. Za tuto prezentaci jim patří velká pochvala stejně jako p. Judlové a Dlouhé, které s nimi témata nacvičily.

Floristická soutěž

Žákyně naší školy Markéta Egyudová a Lenka Sedláčková se zúčastnily floristické soutěže Českého zahrádkářského svazu. Regionální kolo proběhlo dne 15. 5. 2014 v Klatovech. Z tohoto kola postoupila Lenka Sedláčková do kola zemského, které se konalo dne 23. 5. 2014 v Praze. Skvělé třetí místo ji zajistilo postup do celostátní soutěže konané dne 11. 7. 2014 v Lysé nad Labem. Společně s p. Dlouhou a p. Judlovou, které Lenku na tuto soutěž připravují, budeme držet palce.

Zpráva z Floristické soutěže, autor: Bc. J. Judlová

Článek o soutěži zde.

Soběslavská růže 2013

Ve čtvrtek 14. 11. 2013 proběhla v Soběslavi celostátní soutěž v aranžování a vazbě květin Soběslavská růže. Naši školu reprezentovali žáci třetího ročníku , konkrétně Václav Kopelent, Nikola Šimandlová, Patricie Lohnertová a Pavla Molnárová. Mezi tvrdou konkurencí ostatních škol obsadili nakonec v soutěži družstev osmé místo.