22.11.2021 a 29.11.2021 proběhne screeningové testování žáků

Testování bude probíhat ve dnech 22.11.2021 a 29.11.2021. Žák bude testován neinvazivními antigenními testy – Genrui. Žák nebude testován, pokud doloží potvrzení o tom, že: 1. byl plně očkován před více než 14 dny, 2. prodělal onemocnění Covid 19 před méně než 180 dny, 3. doloží platný negativní výsledek PCR nebo Ag testu, který byl […]

Den otevřených dveří 26.11.2021 proběhne online formou

Dobrý den, z epidemiologických důvodů, proběhne den otevřených dveří 26.11.2021 od 12.00 hod do 16.30 hod online formou za pomocí MS Teams. Spojíte se s námi přes odkaz, který je níže. Popřípadě můžete kontaktovat pana Miroslava Kříže (zástupce ředitelky školy pro odborný výcvik) na telefonu+420 602 122 089. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ1N2YwN2YtNjliNy00MDA0LThjMTEtY2JmNWU5NjlkNTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dc975d60-a552-41bb-b055-4a0340678532%22%2c%22Oid%22%3a%2222eb5238-181a-4daf-889a-482378e6e07c%22%7d Karolína Kajerová zástupkyně ředitelky školy