2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu je možné podat do 20. 7. 2020. Pro druhé kolo přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Přihláška ke studiu se podává na tiskopise stanoveném MŠMT. Je možné ji vyzvednout na základní škole, stáhnout on-line nebo koupit. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku ke studiu jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je souhlas nezletilého uchazeče s jejím podáním. Zletilý uchazeč podává přihlášku sám.

Součástí přihlášky je doklad o zdravotní způsobilosti uchazeče a doklad o klasifikaci z posledních dvou ročníků, potvrzený školou nebo úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků školy.

Přijímací zkouška se v druhém kole přijímacího řízení nekoná. Žáci jsou ke studiu přijímáni pouze na základě kritérií stanovených ředitelkou školy a do naplnění kapacity školy.

Registrační číslo, pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí, bude uchazeči zasláno poštou 28. 7. 2020.

Seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí je možné 31. 7. 2020 od 8.00 do 12.00.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 3. 8. 2020 na webových stránkách školy (www.inter.osvsplzen.cz) a na úřední desce školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno do 5 pracovních dnů.

Zápisový lístek je nutné odevzdat do 10 dnů od zveřejnění rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy je nutné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Pokyny pro přijaté uchazeče

Pokud se přijatý uchazeč chce stát žákem školy, musí odevzdat zápisový lístek do 17. 8. 2020.

Pokyny pro nepřijaté uchazeče

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení.

Další informace je možné najít na stránkách školy, v sekci Pro uchazeče/ 2. kolo přijímacího řízení nebo je možné zavolat na tel. číslo 778 529 339 nebo napsat na email info@osvsplzen.cz

Počty přijímaných uchazečů pro 2. kolo přijímacího řízení

Elektrotechnické a strojně montážní práce26-51-E/012
Pečovatelské služby75-41-E/013
Potravinářská výroba29-51-E/015
Prodavačské práce66-51-E/014
Stravovací a ubytovací služby65-51-E/013
Strojírenské práce23-51-E/011
Zahradnické práce41-52-E/012

Autor příspěvku: Karolína Kajerová