Soutěž Tři oříšky pro Popelku

Ve středu 27. 3. 2019 pořádala Odborná škola výroby a služeb, Vejprnická 56, Plzeň, již tradičně soutěž určenou pro žáky odborných škol a učilišť. Po loňské úspěšné premiéře, kdy proběhly souběžně soutěže kuchařská a zahradnická, zvolili pořadatelé stejný harmonogram. Jelikož  na odborných školách
a učilištích mezi žáky vzrůstá zájem o obor cukrářský,  byla soutěž letos poprvé rozšířena ještě o tuto kategorii. V sále SOUE na Vejprnické tedy současně proběhla Jarní kuchařská soutěž, Cukrářská soutěž a Netradiční karafiát. Ve všech kategoriích soutěžili vždy dva žáci v jednom družstvu. Pořadatelé zvolili pro letošní ročník téma Tři oříšky pro popelku, a proto se  úkoly všech soutěžních kategorií tematicky vázaly k této krásné pohádce. Celou soutěž zahájilo krátké vystoupení žáků, které navodilo atmosféru již zmíněné pohádky. Poté oficiálně soutěž zahájila ředitelka školy Mgr. Lucie Vodičková a přizvaní hosté z Krajského úřadu Plzeňského kraje, jmenovitě  Mgr. Ivana Bartošová, JUDr. Jaroslava Havlíčková a Mgr. Jaroslav Šobr.
Následovně soutěžící z dvanácti družstev kuchařů,  čtyřech družstev cukrářů a sedmi družstev zahradníků, začali pracovat na  prvním soutěžním úkolu.  Konkrétně  u kuchařů  se jednalo o přípravu zdravé svačiny včetně nápoje, zahradníci vyráběli aranžmá s názvem Fantazie a cukráři zhotovovali dort, jehož podoba se vztahovala k hlavnímu mottu soutěže. Od začátku soutěžící každého oboru sledovala  tříčlenná porota, která byla složená z odborníků pohybujících se v daném oboru.  U zahradníků bylo hodnoceno technické provedení, estetika výrobku a celkový dojem. U oborů potravinářských bylo kritérií daleko více, od dodržování hygienických postupů, přes techniku zpracování, použitý inventář až po výslednou chuť a prezentaci výrobku.  Na první soutěžní úkol měli soutěžící 90 min., poté následovala třicetiminutová přestávka. Po celou dobu soutěže byl k dispozici bufet, kde si všichni návštěvníci mohli zakoupit drobné občerstvení. Kuchaři a cukráři pořádající školy připravili několik druhů zákusků, chlebíčky, bagety a podávali studené i teplé nápoje. Na druhý soutěžní úkol byla vymezena časová dotace 60 min. Během tohoto času měli kuchaři  za úkol vytvořit rautovou mísu pro 4 osoby, cukráři připravovali restaurační moučník a zahradníci přizdobovali Popelčin střevíc. K tomu měli za úkol  ještě zhotovit drobnou vázanou květinu, kdy materiál dodala pořádající škola. Na tento úkol se žáci nemohli připravit, poněvadž zadání se  dozvěděli těsně před jeho započetím. Tady se projevila okamžitá kreativita a nápaditost soutěžících. Všechny hotové výrobky byly prezentovány na stolech v přísálí. Zde je pečlivě kontrolovali porotci a prohlédnout si je mohl každý návštěvník soutěže. Soutěž byla totiž veřejná a návštěvnost tvořili především žáci areálu, ale i mnoho dalších hostů. Tato soutěž není jen posuzování dovedností jednotlivých družstev, ale je odrazem kreativity a celkového portfolia práce žáků odborných škol a učilišť, o čemž svědčí výrobky samotné. Nesmíme zapomenout ani na kulturní a společenský význam této akce, kdy dochází k přátelským setkáním, výměně informací, zkušeností a k diskuzím pedagogických pracovníků zúčastněných škol.
Na konci soutěže při prezentaci výrobků se každý rok objevují stále nové a nové nápady, nová estetická pojetí úkolů, techniky zpracování i používaný materiál, suroviny. To vše svědčí nejen o kreativitě žáků, ale i o práci pedagogů na úrovni jednotlivých oborů, kdy při odborném výcviku dynamicky přizpůsobují svoji činnost  novým trendům  a rostoucím nárokům společnosti ze strany zákazníka. Ale zpět k soutěži samotné. Po pečlivém zhodnocení všech úkolů a sečtení desítek hodnotících kritérií bylo na čase vyzdvihnout toho, jehož výrobek se jevil odborníkům z poroty jako nejzdařilejší (záměrně neformuluji větu tak, že konkrétní výrobek byl nejhezčí nebo nejlepší, poněvadž vzhledem  k široké variabilitě  výrobků hraje velkou roli individuální cítění každého posuzovatele). Od toho je zde proto odborná porota. Výsledkové listiny a čísla však hovořila jasně a proto si ceny za první tři místa rozdělila družstva takto: Kuchaři – v prvním soutěžním úkolu uspěla družstva ze Sokolova, Mostu a Plané, v druhém soutěžním úkolu z Chomutova, Mostu a opět Plané. U cukrářů nejvíce ohromili porotou v prvním úkolu žáci z Horšovského Týna a obou družstev Plzně. Druhý úkol nejlépe zvládla opět obě dvě plzeňská družstva a družstvo ze Sokolova. U zahradníků se první soutěžní úkol jevil porotcům jako nejzdařilejší u žáků Třešťě, Plzně a Chrosutovic, ocenění za druhý úkol si odvezla družstva Chroustovic, Plzně a Třeště. Pozn.: Výsledky družstev jsou uváděny vždy vzestupně. Všichni ocenění převzali z rukou Mgr. Jaroslava Šobra a Mgr. Lucie Vodičkové hodnotné ceny. Ti, co nezvítězili,  si odvezli pamětní list a sladkost jako cenu útěchy. Na úplný závěr zhodnotil Mgr. Šobr celou soutěž, vyzdvihl precizní práce žáků a společně s ředitelkou pořádající školy poděkovali soutěžícím a popřáli jim šťastnou cestu.
Nesmíme zapomenout zmínit i ty, kteří se na celé soutěži podíleli. Byli to pedagogové pořádající školy, kdy pod vedením Mgr. Kříže zajistili hladký průběh soutěže tzv. od A až po Z. Ať už se jedná o vymyšlení témat, jednotlivých soutěžních úkolů, zajištění technické dokumentace k soutěži, zajištění cen pro výherce, organizační strukturu, občerstvení,  materiální zabezpečení soutěže a spousty dalších. Velkým podílem přispěli i  partneři, bez jejichž podpory by soutěž nemohla probíhat. Jmenovitě je to Plzeňský kraj, který celou soutěž podpořil finančně, Středisko služeb školám, jehož prostřednictvím byly výše uvedené finance směřovány na materiální zajištění a ceny. Plzeňský kraj také daroval soutěžícím upomínkové předměty. K darům pro výherce přispělo i vydavatelství Nava a Hypermarket Globus. Celá soutěž pak probíhala v prostorách kulturního sálu a přilehlých prostor, které zapůjčilo pro pořádání Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň. Nezbývá než si přát, abychom se i nadále na takovýchto soutěžích a podobných akcích setkávali v tak hojném počtu a přátelské atmosféře. A aby odborné školství bylo nadále na dobré úrovni, expandovalo, svými řemeslnými výrobky vyhovovalo nárokům  současné společnosti a aby produkovalo absolventy, kteří svoji kvalitou uspokojí poptávku na trhu práce.

							

Autor příspěvku: Vít Kraus