Podtémata u třetí etapy zpracování vzdělávacích materiálů s EVVO tématikou

V rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky jsou v rámci třetí etapy zpracovávána tato podtémata. U tématu Biotické složky životního prostředí se jedná o podtéma Biom, biosféra; u tématu Energie se jedná o podtéma Neobnovitelné zdroje energie a dopad na životní prostředí; u tématu Fauna se jedná o podtéma Volně žijící zvířata světa (druhy a jejich případné využití pro člověka); u tématu Les jako ekosystém se jedná o podtéma Chráněná území ve světě a v ČR; u tématu Abiotická složka ŽP – voda se jedná o podtéma Lodní doprava a znečištění vod, dopady na ŽP; u tématu Abiotická složka ŽP – ovzduší a sluneční záření se jedná o podtéma Sluneční záření a jeho vliv na rostliny a živočichy, teplota a její vliv na rostliny a živočichy; u tématu Ochrana přírody a kulturních památek se jedná o podtéma Praha, Plzeň a jejich kulturní památky; u tématu Kultura a lidské sídlo se jedná o podtéma Vliv přírody od vzniku civilizace až do současnosti; u tématu Průmysl a doprava se jedná o podtéma Druhy průmyslu a druhy dopravy; u tématu Zdravý životní styl se jedná o podtéma Rozdíl podmínky prostředí a jejich vliv na zdraví člověka; u tématu Odpadové hospodářství se jedná o podtéma Způsoby hospodaření s odpady, skládky odpadů; u tématu Abiotické složky ŽP – půda se jedná o podtéma Znečištění půdy, ochrana půdy; u tématu Legislativa a udržitelný rozvoj se jedná o podtéma SEF a CEF v regionu a jejich využívání; u tématu Flora se jedná o podtéma Flora a člověk; u tématu Přírodní zdroje se jedná o podtéma Obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Vytvořené materiály jsou průběžně testovány ve výuce.